ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
Paphakorn Suthiphasilp
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์ ดร.ปภากร   สุทธิภาศิลป์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail rsuthiphasilp@hotmail.com
ปริญญาเอก

ปฐพีศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

ปฐพีศาสตร์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ