ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอักษรา บุษบรรณ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ชื่อ นางสาวอักษรา   บุษบรรณ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885416
E-Mail biblio_28@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
  • สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ