ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
Thita Soonthornvipat
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
ชื่อ อาจารย์ ดร.ทิตา   สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail wongdeuan@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2542

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย

1. Soonthornvipat, T., Chaiwong, C., Panyoyai, N. and Tanaratanapimolkul, T. Study of Indigenous Edible Plants and Herb in Saluang and Keelek Sub District, Mae Rim District, Chaing Mai Province. Final Report, Commission on Higher Education, Thailand, 2550. 2. Soonthornvipat, T., Chaiwong, C., Tanaratanapimolkul, T. and Tamupara, P. User of Products Diversity from Deciduous Forest Ecology in Saluang – Keelek Community, Mae Rim Distrit. Final Report, Commission on Higher Education,Thailand, 2006 3. Soonthornvipat, T. Study of Product Agricultural Products by Good Agricultural Practice in Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabaht University. Final Report, Chiang Mai Rajabaht University, Thailand, 2006 4. Soonthornvipat, T. Effect of Chitosan to Control Insect and Pets for Rose’s Self-life cv.Grand Gala on Postharvest Quality. Final Report, Chiang Mai Rajabaht University, Thailand, 2008

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

1. ทิตา สุนทรวิภาต. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2548. 2. ทิตา สุนทรวิภาต. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2549. 3. ทิตา สุนทรวิภาต. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2550. 4. ทิตา สุนทรวิภาต. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2551.

บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
  •  แนวทางการใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยงและพืชอนุรักษ์ 2. เพื่อตนวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการสังเคราะห์ข่อมูลครูภูมิปัญารอบศูนย์ การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รางวัลที่ได้รับ