ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา
Panlop Sintuya
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ   สินธุยา
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ