ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
Niraporn Chaiwang
ตำแหน่ง : รองคณบดี
ชื่อ ผศ.ดร.นิราภรณ์   ชัยวัง
ตำแหน่ง รองคณบดี
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail Yho_009@hotmail.com
ปริญญาเอก

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2558

ปริญญาโท

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2554

ปริญญาตรี

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2548

ความเชี่ยวชาญ
 • 1. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat science)
 • 2. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ คุณภาพซาก, เนื้อ และไขมัน (Meat,  carcass and fat quality)
 • 3. การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production)
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
 • สัญชัย จตุรสิทธา และ นิราภรณ์ ชัยวัง. 2558. การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน : คุณภาพเนื้อ. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
 • สัญชัย จตุรสิทธา ธนาพร บุญมี และ นิราภรณ์ ชัยวัง. 2556. เทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพเนื้อ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อสมดุล ของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค ครั้งที่ 4 น.178-190.
 • สุกัญญา  ยอดสร้อย  นิราภรณ์  ชัยวัง  กรวรรณ  ศรีงาม  ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล และสัญชัย  จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย โคขาวลำพูน และโคลูกผสมบราห์มัน ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(2): 47-57
 • สุกัญญา ยอดสร้อย, นิราภรณ์ ชัยวัง, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, กรวรรณ ศรีงาม, ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาว ลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน. แก่นเกษตรฉบับพิเศษ 41: 45-50.
 • นิราภรณ์ ชัยวัง ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร นภวรรณ ชมชัย เดโช ปรากฏรัตน์ คัมภีร์ ภักดีไทย วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม มิชาเอล วิคเค  และสัญชัย จตุรสิทธา. 2554. คุณภาพซากและเนื้อของ โคขาวลำพูนและโคลูกผสมบราห์มันที่เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่า. วารสารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 27(1): 69-76.
 • สัญชัย จตุรสิทธา ศิวพงษ์ ยะมะกะ นิราภรณ์ ชัยวัง อัญชลี ณ เชียงใหม่ มิชาเอล ครอยเซอร์ และมิชาเอล วิคเค. 2553. ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของ กระบือปลักเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์. กรุงเทพฯ. น. 17-26.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, A. Kayan, and M. Kreuzer. 2016. Nutritional strategies to improve the lipid composition of meat, with emphasis on Thailand and AsiaMeat Science. DOI: 10.1016/j.meatsci.2016.04.014. Articles in Press.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, and· M. Kreuzer. 2016. Thai native chicken meat: an option to meet the demands for specific meat quality by certain groups of consumers. A review. Animal Production Science. AN15646 Accepted 21 February 2016Published online 6 May 2016.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringam, M. Wicke, and M. Kreuzer. 2015. Comparison of the fatty acid profiles of the meat of crossbreds with 75% Charolais blood proportion and Thai indigenous Upland cattle. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 14(2): 199-205.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringam, M. Wicke, and M. Kreuzer. 2014. Comparison of the meat quality of Thai indigenous Upland Cattle and F2-crossbreds with 75% Charolais blood proportion. Journal of Applied Animal Research. 43(2): 196-201.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringarm, T. Bunmee, N. Chomchai, D. Prakotrat, K. Pugdeethai W. Chaichaum, and M. Wicke. 2012. Comparison of fatty acid composition between White Lamphun and Brahman crossbred cattle raised with fresh pangola grass. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Agricultural and Natural Resources. 11(1): 303-307.
 • Bunmee, T., S. Jaturasitha, N. Chaiwang, M. Kreuzer, and M. Wicke. 2012. Utilization of agro-food industry by-products in the finishing of culled dairy cows: Effects on meat quality. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Agricultural and Natural Resources. 11(1): 295-302.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, S. Suwansirikul, P. Ratanapradit, T. Bunmee, M. Wicke, and M. Kreuzer. Effect of slaughter weight on muscle characteristics of swamp buffaloes. Landwirtschaftliche und veterinärmedizinische Tierernährungsforschung im Verbund. 6 Mai 2010. ETH – Zürich. 191-194.
 • Ratanapradit, P., N. Chaiwang, W. Piawong, T. Boonmee, M. Wicke, M. Kreuzer, and S. Jaturasitha. 2010. Effect of purple rice (Oryza sativa L.) on the meat quality of finishing pigs. Paper presentation in “Agricultural and veterinary animal nutrition research in an alliance” May 6th, 2010 Zurich, Switzerland. 195-202.
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ