ข้อมูลบุคลากร

ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
Att Atchariyamontree
ตำแหน่ง : คณบดี
ชื่อ ผศ.อัตถ์   อัจฉริยมนตรี
ตำแหน่ง คณบดี
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail att_atchariya@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547
ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2547
ความเชี่ยวชาญ
  • ระบบผลิตทางการเกษตร
โครงงานวิจัย
  • 1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลิต พืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. และ วช. ในปี พ.ศ. 2555)
  • 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การขยายผลการปลูกหญ้าแฝกสู่ชุมชนชนบท (ได้รับทุน สนับสนุนจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กปร. ในปี พ.ศ. 2555)
  • 3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน ในสภาพเกษตรอินทรีย์ (ได้รับทุน สนับสนุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554)
  • 4. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพจากเศษ วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของ พืชผัก (ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ในปี พ.ศ. 2553)
  • 5. หัวหน้าโครงการราชภัฏเชียงใหม่น้อมใจสานสายใยรักแห่งครอบครัว ในส่วนงานวิจัย ด้านเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปอาหาร ในปี พ.ศ. 2552)
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักพืชศาสตร์ (2556)
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการผลิตเห็ด (2554)
3. หนังสือเรื่อง การปลูกแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์ (2554)
4. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาพืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (2554)
5. หนังสือเรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์ (2553)
6. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการผลิตผัก (2553)
7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการไม้ผล (2553)
8. หนังสือเรื่อง เกษตรอินทรีย์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกร (ผู้แต่งร่วม: 2550)

บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ