ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอภิญญา สุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ชื่อ นางสาวอภิญญา  สุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ 0931356006
E-Mail ahoomalr@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ