ข้อมูลบุคลากร

Mrs.Supatra Saenram
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
ชื่อ Mrs.Supatra   Saenram
ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อนไทย
ประเภทบุคลากร Tourism agency
เบอร์โทรศัพท์ 094-5494624
E-Mail T4supatra@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ