ข้อมูลบุคลากร

Mr.Phalakrit Karahong
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
ชื่อ Mr.Phalakrit  Karahong
ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อนไทย
ประเภทบุคลากร Tourism agency
เบอร์โทรศัพท์ 080-7055880
E-Mail phalakrit.karahong@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ