ข้อมูลบุคลากร

นายภูวิศ อนันท์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง
ชื่อ นายภูวิศ   อนันท์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง
ประเภทบุคลากร พนักงานสายสนับสนุน
เบอร์โทรศัพท์ 085-8216959
E-Mail boyphuwit@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ