กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวแบบนาดำและข้าวไร่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที..

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน..

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ แปลงนาสาธิต สวนเกษตรครูน้อย

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเรียน อส 101 และ อส 201 อาคารแปรูปผลผลิตทางการเกษตร

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหาร..

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

อบรมการถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมอย่างง่าย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Book of the week เดือนสิงหาคม 2565

อบรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ..

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่