ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll  Session 2
Assignment for CLC training
1. Share video clips to the farmer and tell your mentor your farmer’s response
2. Answer these question and report
3. Are there any specific  need that raise from the farmers
4. Are the farmer understand the SEP or CLC principle concept, please explain.
5. Are there any community  rules and regulation in your community, please share
6. How your  CLC is going the established and operated
โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom บรรยายโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210813042327.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042326.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042325.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042324.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042323.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042328.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813042329.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web