งานประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการตรวจประเมิน QA ปีการศึกษา 2563-คณะ.pdf

         หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

                  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2563 วท_บ_เกษตร.pdf

         หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 
     
                  
รายงานผลประเมิน63-สัตวศาสตร์.pdf

         หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                  
รายงานผลการตรวจประเมิน SAR 2563 วทอ.pdf

         หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์ 

                  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2563_ค_บ_เกษตร.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินคุณภาพภายใน agriculture ปีการศึกษา 2562.pdf

         หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

                 
 รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_เกษตรศาสตร์.pdf

         หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 
     
                  
รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_สัตวศาสตร์.pdf

         หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                  
รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_วทอ.pdf

         หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์ 

                 รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-ค_บ_เกษตรศาสตร์.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินคุณภาพภายใน agriculture ปีการศึกษา 2561.pdf
             
         หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

                  
รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร วท_บ_เกษตร 61.pdf

         หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 
     
                  
รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร สัตวศาสตร์ 61.pdf

         หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                  
รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร food 61.pdf

         หลักสูตร ค.บ. เกษตรศาสตร์ 

                 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร คบ เกษตร 61.pdf