งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม-พ.ศ.2559.pdf

ส่วนนักศึกษา

แบบขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน-ก่อนขอฝึก.pdf

แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน.pdf


ส่วนอาจารย์

แบบประเมินการนำเสนอ.pdf

แบบประเมินรายงาน.pdf

แบบบันทึกการนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

แบบประเมิน-อาจารย์นิเทศ.pdf


ส่วนสถานประกอบการณ์

แบบประเมิน-สถานประกอบการ.pdf

รายชื่อสถานประกอบการณ์.pdf

ฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการทำงาน.pdf


ตัวอย่าง การนำเสนอ รายงาน

              ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                       งานนำเสนอ-บริษัท-ชาระมิงค์-จำกัด.pdf

                       งานนำเสนอ-บริษัท-วีแอนด์พี-เฟร็ชฟูดส์-จำกัด-VP.pdf

                       งานนำเสนอ-บริษัทแดซีโซ่.pdf

                       รายงาน-บริษัทแดซีโซ่.pdf

                       รายงาน-บริษัทยูเนี่ยนเฟรช-2003-จำกัด.pdf

              ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

                       
งานนำเสนอ-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย-.pdf

                       งานนำเสนอ-บริษัท-เจ_พี_การเกษตร.pdf

                      งานนำเสนอ-ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-.pdf

                      รายงาน-กรมพัฒนาที่ดิน-เขต-6.pdf

                      รายงาน-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย.pdf

                      รายงาน-โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ-.pdf

                      รายงาน-บริษัท-เจ_พี_การเกษตร.pdf

                      รายงาน-สำนักงานยาสูบเชียงใหม่.pdf