การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210808031122(7).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(6).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(11).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(9).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(10).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(3).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(8).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(5).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(2).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210808031122(4).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web