การบริการวิชาการ

โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดโครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า ในพื้นที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากร ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขาองคมนตรี บรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมาของราชภัฏและโครงการวิศวกรสังคม” และสำรวจสภาพพื้นที่ป่าเพื่อสำรวจชนิดของพันธ์ไม้ และระบบนิเวศในป่า รอบพื้นที่บ้านสะลวงนอก ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ adiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210811031331(13).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(10).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031330.jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031330(1).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331.jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(6).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(7).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(4).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031330(3).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(2).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(3).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(9).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(14).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(12).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(11).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(5).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031331(1).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031330(2).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031330(4).jpg - โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและป่า | http://www.facagri.cmru.ac.th/web