การบริการวิชาการ

โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน “โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมประกอบไปด้วย ปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปเจลจากผงบุก และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไขมันต่ำจากเจลบุก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   
20210811031731.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031731(1).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031728.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031727(1).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031727.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031726.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031729.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031730(1).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031729(2).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031729(3).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031730.jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811031729(1).jpg - โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web