ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210811070640(1).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070639.jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070639(3).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070639(1).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070640.jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070639(4).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070640(2).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811070639(2).jpg - ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web