ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

บริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น ได้เข้าหารือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถึงการรับสมัครงาน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.มัทนา อินใชย และ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าต้อนรับทีมจากบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210809063403.jpg - การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063402.jpg - การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063404.jpg - การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063401.jpg - การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web