สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210809063556.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063554.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063555.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063600.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063557.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063558.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063553.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809063559.jpg -  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web