ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

ภาควิชาการอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง เป็น keynote speaker และ ผศ.ดร.นักสิทธ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานฝ่ายไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 158 ท่าน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210811083839.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083841.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083842.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083840.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083838.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083839(1).jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083843.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083844(1).jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083844.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811083845.jpg -  การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web