การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom cloud Meeting) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809064341.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064338.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064342(5).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064342(1).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064342.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064336.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064342(4).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064342(2).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064339.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064334.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809064335.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web