การบริการวิชาการ

การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนักศึกษาขั้นปีที่ 4 ให้การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สะลวง ให้กับวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210813093341(3).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341(5).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341.jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341(1).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341(4).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341(6).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093341(2).jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210813093342.jpg - การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web