การบริการวิชาการ

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hackathon

ทีม Mind Box จากตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศผลการตัดสิน VDO Presentation ผ่านเข้ารอบกิจกรรม การแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน 22 ทีม โครงการ U2T Hackathon เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ควบคุมทีมโดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
20210809065355.jpg -  ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hackathon | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065356.jpg -  ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hackathon | http://www.facagri.cmru.ac.th/web