การบริการวิชาการ

บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณธัญวรรณ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม ต.ดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรธรรมชาติได้ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ชุมขนบ้านทุ่งต้อม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย   
20210816020725.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020726.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020726(1).jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020728.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020722.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020718.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020721.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020724.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020717.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020720.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020719.jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816020726(2).jpg - บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้อมภายใต้เกษตรวิถีใหม่ให้กับชุมขนบ้านทุ่งต้อม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web