การบริการวิชาการ

บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์

ผศ.ดร. สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก
20210816024714.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024705.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024711.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024704.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024710.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024713.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024710(1).jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024706.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024707.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024708.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024709.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816024712.jpg - บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเกษตรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web