ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานวิจัยเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) กับหน่วยงานความร่วมมือทุกภาคส่วน โดย ป.ป.ส. เพื่อหาแนวทางด้านปรับปรุง กฏหมาย กระบวนการกำกับดูแล โจทย์วิจัยด้านพันธ์ ตลาด ระบบเศรษฐกิจ การส่งเสริม ระบบสารสนเทศ ที่จะทำให้มีการพัฒนาให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ   
20210816025459(3).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(5).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(1).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459.jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(4).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(7).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(6).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816025459(2).jpg -  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระท่อมและกัญชง) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web