การบริหารจัดการ

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809065657.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065656.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065651.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065653.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065650.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065652.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809065654.jpg - การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web