สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง

โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง วิทยากรโดย ผศ.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่sansaiy89
20210816075009(1).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(6).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(4).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009.jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(3).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(5).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(2).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075009(7).jpg - โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ ป่า น้ำ ดิน ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web