อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ  สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   min987
20210816075914.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075918(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075915.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075917.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075921.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075916.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075919.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816075918.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web