การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย วิทยากรโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย อส 101 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210816082917.jpg - การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816082919.jpg - การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816082918.jpg - การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210816082919(1).jpg - การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาและนักวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web