การบริการวิชาการ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน กล่าวแนะนำวิทยากรโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ และคุณไพบูลย์ บูรณสันติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่