ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือทางวิชาการกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210818035709(3).jpg - ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818035709(1).jpg - ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818035709(2).jpg - ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818035709.jpg - ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web