การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าพบผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
20210818092345.jpg - การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818092345(1).jpg - การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210818092345(2).jpg - การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web