การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project  โครงการ “Sustainable Community Development Model based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan” แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210809074356.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074355.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074400.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074353.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074359.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074351.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074349.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074401.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074354.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809074350.jpg - การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project | http://www.facagri.cmru.ac.th/web