สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย วิทยากรโดย นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210823030017.jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030017(1).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030018(3).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030018(1).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030017(2).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030018.jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030018(2).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210823030018(4).jpg - การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web