ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll  Session 3 ประเด็นหลักคือการพัฒนาด้านการตลาดสินค้าชุมชนของประเทศภูฏาน บรรยายโดย ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น ประธานหลักสูตรการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210825080126.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080125.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080130.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080128.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080133.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080129.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080127.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080131.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080132.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080124.jpg - ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web