ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำว่า “บริษัท” มีความเห็นชอบร่วมกันจึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ดังนี้
    1. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชง การทดสอบสายพันธุ์ คุณสมบัติและการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีจากกัญชงเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู้เข้าร่วมดำเนินการวิจัย ดังที่จะมีข้อเสนอโครงการวิจัยในโอกาสต่อไป และในส่วนบริษัทจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
    2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การเพาะปลูก การสกัดสารพฤกษเคมี และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังระบุไว้ใน ๑  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ และทางบริษัทจะให้ความร่วมมือ โดยอนุญาตให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ในประเด็นที่ตรงกับความสามารถ
    3. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมวิจัยโครงการ “การทดสอบกัญชงพันธุ์ไทยพื้นเมืองกับการเกิดสารพฤกษเคมีที่เหมาะสมตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม” และส่วนหนึ่งของงานวิจัยจะเป็นหัววิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีมอบทุนสนุนการวิจัยครั้งนี้เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการลงนามในส่วนผู้เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาความลับ
ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาข้อตกลงฉบับนี้และเห็นชอบ จึงได้ลงนามไว้พร้อมพยานและประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210831082930.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831090301.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831082808.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831084053.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831083527.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831090300.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085909.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085003.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085126.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831083404.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085410.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831082932.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831090135.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831090133.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831083650.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831084055.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085533.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831084433.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831083240.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831090258.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831084210.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831083403.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210831085907.jpg - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด | http://www.facagri.cmru.ac.th/web