การบริการวิชาการ

​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ถ่ายทอดผ่าน FB Live ยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 
20210919090055.jpg - ​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210919090554.jpg - ​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web