พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานปลูกกัญชงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสายพันธุ์กัญชงพื้นเมืองของไทยที่ผลิตสารพฤกษเคมีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง การปศุสัตว์ การแพทย์และสัตวแพทย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานสายพันธุ์กัญชง ในโอกาสนี้ยังได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ และในระยะต่อไปจะได้ทำความร่วมมือร่วมกับ แม่โจ้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัทไทยเฮมพ์เวลเนส และ บริษัทเซปเป้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง “การตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
20210927012550.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012555.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012549.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012551(1).jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012553.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012554.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012552.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012551.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012548.jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927012555(1).jpg - พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | http://www.facagri.cmru.ac.th/web