โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร กรณีศึกษา โครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย และตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และการตลาดสีเขียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บรรยายและสาธิตการแปรรูป ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Meeting วิทยากรโดย ผศ.ดร. สุพจน์ บุญแรง และ ผศ.ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210927022748.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022754.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022752.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022749.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022750.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022756(1).jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022755.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022744.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022747.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022745.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022746.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022756.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022751.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927022753.jpg - โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web