อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Thailand International Cooperation Agency (TICA) จัดอบรมออนไลน์ โครงการ OGOP Model 2 การทำผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar ด้วยแอพลิเคชั่น Zoom Meeting ให้กับชุมชน Haa ราชอาณาจักรภูฏาน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา ประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง
 
20211030131209.jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211030131208.jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211030131209(1).jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211030131211.jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211030131212.jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211030131208(1).jpg - อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ OGOP Model 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web