Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ Kick off Chiangmai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี และขับเคลื่อน Chiangmai Oganic Agenda Toward Oganic Capital of Thailand & Oganic Hub of ASIA (OCT-OHA) โดยประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชี่น Zoom Meeting เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าวและห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20211116082212.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082209(1).jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082209.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082213(1).jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082211.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082210.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082214.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211116082213.jpg - Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ SDGsPGS 5 ปี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web