อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น แบบปกติและแบบออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันทสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20211123072300(1).jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072251.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072300.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072258.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072249.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072254.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072248.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072256.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072253.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072302.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072250.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072259.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072246.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072252.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072257.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072255.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072247.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211123072301.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web