การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม "ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกันเกี่ยวข้าว ตากข้าว และนวดข้าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211129035919.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035915.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035849.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035924.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035902.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129040008.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035937.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035906.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035833.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035838.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035842.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035933.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035941.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035950.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035853.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035858.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129040003.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035911.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035955.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035928.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035959.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129040013.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211129035946.jpg - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว | http://www.facagri.cmru.ac.th/web