อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร แบบออนไลน์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันทสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211209032614.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032616.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032613.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032611(1).jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032611.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032556.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032618.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032615.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032607.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032614(1).jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032600.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032552.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032548.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032603.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032612.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032617.jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211209032617(1).jpg - อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web