การบริการวิชาการ

การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211222081425.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081422.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081414(1).jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081416.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081413.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081415.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081414.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081417.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211222081418.jpg - การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้กับบริษัทอิมแพ็คเมืองทองธานี | http://www.facagri.cmru.ac.th/web