การบริหารจัดการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565

การประชุมภาควิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220128081131.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220128081129.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220128081130.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220128081132.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web