ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

           ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ บริษัท ไทยซีบีจี จำกัด และโรงเรียนไทยเลเจนด์การแพทย์แผนไทย
           สัญญาจัดทำขึ้นระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช-ภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ตำแหน่ง คณบดี กับอีกฝ่ายหนึ่ง คือ โรงเรียนไทยเลเจนด์การแพทย์แผนไทย  โดย พันตำรวจโท สมเดช ประยูรยวง ผู้ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นสถานพยาบาลสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้าน เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันตามนัยสัญญาดังต่อไปนี้

          1. การพัฒนาและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูกสมุนไพร การควบคุมคุณภาพสมุนไพร การวิเคราะห์ตรวจสอบสารสำคัญในสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
          2. การวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
          3. ลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 โดยจะมีข้อตกลงสัดส่วนเป็นรายการกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการดำเนินงานเกิดขึ้นหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
หนังสือลงนามความร่วมมือ ๔ ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดไฟล์
20220131081852.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081715.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081759.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081709.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081920.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081722.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081832.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081811.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081734.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081914.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081906.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081818.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081805.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081900.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081838.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081845.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081753.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081701.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081740.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081728.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081746.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220131081824.jpg - ลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต | http://www.facagri.cmru.ac.th/web