การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220205042705.jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(4).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(5).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(2).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(3).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(8).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(1).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(7).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220205042705(6).jpg - การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web